De binnen een vakgebied of beroepsgroep gebruikelijke vakterminologie of vaktaal (vaak niet-begrijpelijk voor niet-ingewijden).